#1 Nhà phố là gì? Nhà phố là nhà như thế nào? Loại hình? Đặc điểm?